Locked History Actions

V785

V785

 • アクセスすると、DTACK が光る
 • # cmdvme -lr 0x40010000                            
  0x06000000 / 100663296